Кузо Божинов срещу програмата за „защита“ на децата на община Септември

1 0
Read Time:9 Minute, 51 Second

В общински съвет Септември предстои приемане на програма за ,,защита,, на децата, която предвижда отнемане на деца от родителите им. Срещу програмата се обяви единствено общинския съветник от ВМРО Кузо Божинов. Ето и неговото обръщение към родителите и гражданите на общината:
Уважаеми родители, скъпи съотечественици, които милеете за своите деца и запазване на традиционните семейни взаимоотношения като нещо градивно и морално!През последните години сме свидетели на все по засилваща се пропаганда, която цели да противопостави частите на  едно единно тяло (семейството) и по този начин да го разруши.През изминалата седмица в общинския съвет Септември се проведоха постоянните комисии, които предхождат сесията на съвета. В момент на извънредно положение е предоставена за приемане Общинска програма за закрила на детето срещу която само аз от всички съветници в нашата община се обявих.Всички знаем какъв беше обществения отзвук от опитите за въвеждане на подобни стратегии и конвенции. Въпреки че сме под карантина общественото напрежение  и притеснения в тази посока  не са намалели. Появиха се и твърдения, че понеже това било държавна и европейска политика  общинския съвет просто трябвало да приеме програмата. По никакъв начин обаче не мога да се примиря с твърдението, че общинските съветници не бива да отстояват идеи и да не се противопоставят на правила, които са несъвместими с техните възгледи и на хората, които са ги избрали.В програмата децата се разглеждат като независима и отделна от семейството част. На много места се създава впечатление, че родителите са тези, които накърняват детските права.В програмата често се използва термина „права”. За правилното функциониране на дадено общество, личност и най –вече на детето правата и задълженията трябва да вървят „ръка за ръка” защото с тяхното балансиране се постигат успехи във всяка област на живота.Държавата ще защитава свобода на възгледите за децата. Нима възгледите не се формират с натрупване на знания и житейски опит? Текста дава възможност да се стига до крайност и извращения от намесата в семействата като родителите биха поставени в положение да не могат да упражняват контрол върху децата си. Това пак в крайна сметка ще е в ущърб на самите деца.Приоритетно ще се осигурява подкрепа на детето при изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес. Представете си „комичната „ ситуация когато детето със силата на държавната подкрепа ще изразява мнение по въпроса колко шоколад може да изяде. Какво мнение ще трябва да налага детето по въпроси, за които още няма нито знания нито опит да разбере и осъзнае какви ще са последствията?Няма да се допуска дискриминация на децата по отношение на способностите и поведението му. Значи дете, което повече се труди в училище, има повече знания и има добро поведение не бива да получава награда като похвала, добра оценка или стипендия защото това си е явна дискриминация спрямо тези, които не учат и нямат добро поведение. Що за модел на подражание даваме на децата си” И някой замислял ли се е до какво общество ще доведе подобно отношение към нашето бъдеще децата.Ще се повишават мерките на защита на децата от насилие, злоупотреби и други форми на експлоатация.Повърхностно този текст звучи добре. Но липсата на конкретика би могла да доведе до разширено тълкуване и много уродливи последици за спокойствието на семействата и децата.В програмата е предвидено да се подпомагат различни групи деца, но не е предвидено по категоричен начин да се наблегне на талантливите и трудолюбиви деца. Те трябва да бъдат стимулирани с особено старание защото тези среди ще бъдат бъдещия двигател на обществото.Ще се защитават висшите интереси на детето, но не и като неразделна част от семейството. Биологичното семейство, а не семейната среда на професионалните родители.Ще се гарантират гражданските и политически права на детето. Да ме извинят създателите на текста, но по голяма простотия не бях срещал. Не става въпрос за това, че детето по закон няма политически права. Става въпрос, че детето няма необходимия арсенал от знания, опит и психическа устойчивост за да има политическа дейност и права. Вместо да пишете подобни велики глупости, които постепенно се превръщат в догма по добре напишете кратко, че родителите са първостепенен защитник на интересите на детето.Ще се прави подбор на лицата пряко ангажирани със закрилата на децата. Все повече се дава законов път за намеса в семействата на фондации от типа на „Анимус” и други, които явно пропагандират „ценности”, които са меко казано чужди на българския мироглед и култура.Стратегическа цел ще бъде да се гарантира на детето свобода на възгледите. Едно желание, когато не е подплатено със знания е прищявка или каприз и силовото им отстояване никога не е водило до нещо положително.Основна цел е реинтеграция на децата в семейна среда. Реинтеграция- повторно приобщаване, възвръщане, а какви ще са причините за излизане на детето от семейството? И тук е оставена голяма свобода за тълкуване. Явно тълкуването ще е не от родител или дори не от съд, а от лицата (физически и юридически) ангажирани да защитават детските права. Кажете? Влиза ли следната хипотеза в това описание: Детето е принудително взето от семейството и после ще се подпомага реинтегрирането му, но забележете в семейна среда, а не в собственото му семейство. Кажете де, съзнателна ли е играта на думи, която създава неточности? Когато един нормативен документ има толкова неясноти той неминуемо води до много грозни извращения.Ще се подкрепят деца с отклоняващо се поведение. Питам как ще се подкрепят ? Кое отклоняващо се поведение ще бъде подкрепяно и кой ще уточнява тези подробности?Ще се намалява детската бедност. Ама много хубаво и хуманно звучи. Обаче не е определено какво ще се вземе за праг на бедност? Какви мерки ще се прилагат за намаляване на детската бедност? Има ли осигурени средства? За какво и на кого ще се дават тези средства. За жалост бедността е присъща за хората и децата не правят изключение. Хубаво е да се подпомагат бедните , но когато не е уточнен механизма няма помощта да доведе до нищо положително.На детската бедност е дадено следното определение:ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие. Ето точен пример за общи и неточни приказки, но  мястото им не е в който и да е нормативен документ.Рискът от бедност бил при многодетните семейства и на уязвимите малцинствени етнически групи. Със самото твърдение косвено или директно се създава нагласата, че не е добре да си част от многодетно семейство и от малцинствена етническа група. Аз като многодетен родител по никакъв начин не мога да приема подобна формулировка.Детската бедност се характеризирала със зависимост на децата от техните родители, достъпът на деца до образование и здравеопазване зависи от разходите за тях. Пак не съм съгласен с внушението, че децата трябва да са независими от техните родители, а задължителното образование е безплатно, както и здравеопазването за деца.Децата се нуждаят от закрила на държавата от лошо отношение на техните собствени родители.Е тук възмущението ми достигна крайни граници. Като изключим единични по скоро психични отклонения няма родител, който да не милее за доброто на своите деца. И пак кажете ми коя фондация ще определи, кой родител се държи лошо със собствените си деца и по какъв начин ще го определи?Ще се подпомагат финансово семейства на деца при редовно посещение на училище. Само по себе си присъствието в училище не води до развитието на детето. Развитието на детето е обвързано с натрупване на знания в училище. Финансовата помощ трябва да е обвързана и с определен успех в училище.Ще се осигурява „равен достъп” до качествено училищно образование. Че няма случай в България да е отказано на дете образование, което е безплатно, както и ученическия транспорт. Как ще подпомагат тогава равния достъп или става въпрос само за усвояване на определени средства?Нямали равен старт деца, които не владеели български език. Че официалния език по Конституция е българския. Задължение на всеки български гражданин е да владее български език.Детето трябва да може да реализира своите житейски планове, но забележете да не накърнява правота на другите за реализация. Е извинявайте , но един ученик със старание в училище и по- добър успех и повече знания много по- лесно ще получи по добра професия и от там по- добра реализация. Нищо не накърнява повече реализацията на незнаещите от знанията на знаещите. Какво се опитвате да постигнете с това? И не накърнявате ли правата на борещите се за по- добра реализация?Някъде там между страниците се забелязва и отговорна институция „Община Самоков” – това само показва липсата на умисъл при съставянето на документа, а умело използване на комбинацията от копирай и постави.Повишаване на мотивацията на ученици от етнически малцинства за включване в образователната система – предоставяне на безплатна храна, транспорт и пособия. Не делете децата по етноси. Това не е интеграция. Българчетата също се хранят.Насилието над деца най- често било в семейна среда. Какво значи това? Хайде да защитим децата от семействата им? Абсурди! Абсурди! Абсурди!Обстановката в страната благоприятствала различни тежки форми на труд и детска експлоатация.Пак характеристики без яснота и покритие. Кодекса на труда е значително по- точен в своите определения и достатъчен. Пак някой ще проверява дали родителите не си експлоатират децата . Дали помощта на децата в семейството вече няма да бъде вече преследвана?Ще се разпространяват информационни материали и ще се организират лекции в училищата за гарантиране на правата на децата. Та да си дойдем на думата. Това е галантно заявление, че разни платени „лица” ще противопоставят децата на техните родители докато едните са на работа, а другите далеч от родителската закрила и съвет от които имат повече нужда отколкото от манипулативното използване на психологически трикове с цел предизвикване на семейно противопоставяне.Ще се извършват проверки по сигнал за нарушаване правата на децата. Кой ще подава сигнала?Како ще се извършват проверките? Няма параметри! Както си поискат институциите. Да се молим на Господ някой да не намери странен начин за забавление чрез подаване на сигнали за родителско насилие. Честите проверки ще стресират и децата и семействата, но май става въпрос някой да си получава заплатата.Ще се популяризира дейността на отделите „Закрила на детето” свързани с предотвратяване на риска от насилие в семейството. И какво сега? Ваньо прочел, че Петьо бил наказан защото получил двойка и родителите му били санкционирани. Как да постъпи Ваньо? Е ако има колебания цяла група психолози ще му помогне да избере правилното решение. Да се смеем ли? Не, не ! Въобще не е за смях, положението става сериозно.Ще се разкрива звено „Спешен прием”. Ето приготовленията вървят в пълна сила. Решат ли да ви вземат детето спешно няма да има никакви затруднения. Всичко е подсигурено.Незабавно ще се реагира при подаване на сигнал за насилие и ще се предприемат бързи действия за закрила на жертви от насилие или в риск от насилие. Отговорни институции- РПУ и училищата. Това е няма 6-5. Подава се сигнал за насилие или пък, че има риск да има насилие и полицията е длъжна да съдейства на институцията, която е решила колко е основателен сигнала.Ще се проследява спазването правата на детето при сигнали и случаи на насилие. Ето един „великолепен” завършек на цялото начинание. Ще се създават и досиета на нарочените родители. Всичко е като по учебник- функциониране на тоталитарна репресивна система.Като общински съветник съм склонен при формиране на дадена моя позиция да водя диалог и където е необходимо да правя дори и разумен компромис, но като родител категорично ще бъда против приемането на тази програма в този и вид. Заявих в общината, че ще използвам легални методи за въздействие и ще се противопоставя на програмата.Обществото е чувствително на тази тема и се доказа, че колкото и да сме търпеливи българите, ако има заплаха за нашите деца реакцията ще бъде силна и непримирима.Последствията за тези, които създават подобни норми, както и за тези, които ги приемат без умисъл може да бъдат катастрофални.Не забравяйте това „отговорни личности”!А вие родители не се оставяйте да ви заблуждават! Борете се, защото сега е момента.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Александър Сиди за мерките на ВМРО за възстановяване на икономиката

От първите дни на кризата ние от ВМРО предложихме наш пакет от икономически мерки. Но явно политиците си говорим през медиите, а не помежду си. Каквото и да предложихме тогава се оказа, че то беше прието от правителството като мерки за икономиката. Хората останаха с впечатление, че това са мерките на […]

Отдел поддръжка:

Тел: +359878957703